MatCrossBible


DESKTOP
Ver
Windows (7 - 10), 32-bit 3.0.1 (Release) MatCrossBible_3.0.1_Win32_bin.zip
Windows (7 - 10), 64-bit 3.0.1 (Release) MatCrossBible_3.0.1_Win64_bin.zip
Linux, 64-bit 3.0.1 (Release) MatCrossBible_3.0.1_Linux64_bin.tar.gz
MacOS 3.0.1 (Release) MatCrossBible_3.0.1_MacOS_bin.dmg
Source code 3.0.1 (Release) Source code (zip)
GitHub S 3.0.1 (Release) https://github.com/matcraftorg

MOBILE
Ver
Download
Android (4.2+) 0.7.2 (Beta) MatCrossBible_0.7.2_Android.apk (Only Bulgarian interface and texts, so far)Windows, MAC, Linux...

MatCrossBible (previously CrossBgBible) is being distributed completely free (GPL license).
For its creation has been used only freely available, freeware software (Qt SDK, Inkscape, GIMP, Linux).
MatCrossBible (старо име CrossBgBible) се разпространя напълно свободно и безплатно (GPL лиценз).
За създаването й се използва свободен, безплатен софтуер (Qt SDK, Inkscape, GIMP, Linux).

Single window system with dockс, tabs, toolbar-menu and panels.
Remember 100 bookmarks.
Remembers 9 sessions (one standard + 8 additional).
Audio panel. User-specified location of audio files.
Support of dictionaries and comments in text files, easy to compile by the user.
Еднопрозоречна система с раздели, табове, тулбар-меню и панели.
Запомня 100 отметки.
Запомня 9 сесии (стандартна + 8 допълнителни).
Аудио панел. Потребителско задаване на местоположението на аудио файловете.
Поддръжка на речници и коментари в текстови файлове, лесни за съставяне от потребителя.

Search in the Bible.
Up to 8 independent panels located in tabs.
Many search options.
Search within chapter (search words within a chapter instead of a verse).
Търсене в Библията.
До 8 независими панела за търсене разположени в табове.
Много опции за търсене.
Възможност за търсене в глава (търсените думи не се търсят в стих, а в цялата глава).

Graphic representation of search results - statistics and map. Графично представяне на резултата от търсенето - статистика и карта.

Projector.
Проектор (за проектиране на текущия стих на екран).
Бутон за записване на текущия екран на проектора като снимката (с цел създаване на картичка със стих от Библията за качване в социалните мрежи).

Compare two texts.
Export, print, generate HTML MatCrossBible (in two variants).
Сравнява два текста.
Експорт, печат, генериране на HTML MatCrossBible (в два варианта).

Show unique words in the Bible and how many times occurs each word. Показва уникалните думи в Библията и колко пъти се среща всяка дума.

Pad, user links. Бележник, потребителски линкове.

Edit AudioLocation files.
Convert Bible texts from other software (TheWord, CrossBgBible).
Редактиране на AudioLocation файлове.
Конвертира Библейски текстове от други софтуерни програми (TheWord, CrossBgBible).

Embeded English and Bulgarian application language.
Custom language.
Мултиезичен интерфейс с вграден български и английски език и възможност потребителят да преведе интерфейса на собствения си език.

Full color control. Three color themes. Пълни възможности за избор на цветове за всичко. Три цветови теми.

Selection of position and size of panels. Full font size control. Избор на позиция и размер на панелите. Потребителски размер на шрифта.

Any text settings...
Show/Hide Deuterocanonical books.
Choose New Testament books order.
Различни настройки на текста...
Възможност за показване/скриване на Второканоничните книги.
Възможност за подреждане на книгите от Новия Завет по източния или западния стандарт.

Any search settings... Различни настройки на търсене в Библията...

Allow window minimization to the system tray.
Generate example files for dictionary and commentaries.
Разрешаване на минимизиране на прозореца в системния трей.
Генериране на примерни файлове за речник и коментар.Android

Only Bulgarian interface and texts, so far... MatCrossBible за Android засега е в незавършен вид и не е качена в Google Play Store хранилището. За да я инсталирате трябва да свалите и стартирате apk файла на своето мобилно устройство. Преди това трябва да разрешите от настройките на устройството възможността за инсталиране от файл - Security | Unknown sources (Allow installation of apps from sources other than Google Play Store).

Android 4.4 KitKat 320x480
Android 4.4 KitKat 320x480
Android 4.4 KitKat 320x480
Android 4.4 KitKat 320x480
Android 4.4 KitKat 320x480
Android 4.4 KitKat 320x480
Android 4.4 KitKat 320x480
Android 5.1 Lollipop 1080x1920
Android 5.1 Lollipop 1920x1080

Ресурси

Appendix.
Genealogy.
Приложение.
Родословие.


Genealogy-Line, Bulgarian

Genealogy-Line, Czech

Genealogy-Line, English

Genealogy-Line, French

Genealogy-Line, German

Genealogy-Line, Italian

Genealogy-Line, Polish

Genealogy-Line, Romanian

Genealogy-Line, Russian

Genealogy-Line, Spanish

Genealogy-Tree, Bulgarian

Available Bible texts.
Texts awaiting permission cannot be downloaded at this stage.
Налични текстове на Библията.
Текстовете, за които се очаква разрешение за ползване не могат да бъдат изтеглени на този етап.

Language
Език
Text
Текст
Short description
Кратко описание
File
Файл
Note
Забележка
Afrikaans PWL Die Pad van Waarheid tot die Lewe Afrikaanse vertaling Afrikaans_PWL.hbt Awaiting permission
Amharic Amharic Revised Amharic Bible Amharic_AmharicNT.hbt Available
Armenian WestArmNT (1853) Western Armenian New Testament of 1853 Armenian_WestArmNT1853.hbt Awaiting permission
Brazilian JFA-RA(Br) Tradução de João Ferreira de Almeida (Versão Revista e Atualizada, grafia brasileira) (Br) Brazilian_JFA-RA.hbt Awaiting permission
Bulgarian Протестантски (1940) Ревизирано издание от 1940 г. Bulgarian_Prot1940.hbt Available
Bulgarian Синодален (1992) Синодално издание от 1992 г. Bulgarian_Sinod1992.hbt Available
Bulgarian Цариградски (1914) Ревизирано издание на Цариградския превод от 1871 г. Bulgarian_Tsar1914.hbt Available
Bulgarian ВЕРЕН (2001) Библия на съвременен български език, ревизирано издание от 2001 г. на Издателство "Верен" Bulgarian_VEREN2001.hbt Available
Burmese BurAJ (1835) Judson Burmese Bible of 1835 Burmese_BurAJ1835.hbt Awaiting permission
Cebuano CebBugna Cebuano Ang Biblia, Bugna Version Cebuano_CebBugna.hbt Available
Chinese CKJVG/S 中文英皇钦定本神版 Chinese King James Version God 简体中文 Chinese_CKJVG-S.hbt Awaiting permission
Chinese CKJVG/T 中文英皇欽定本神版 Chinese King James Version God 繁體中文 Chinese_CKJVG-T.hbt Awaiting permission
Chinese CKJVSD/S 中文英皇钦定本上帝版 Chinese King James Version Shang-Di 简体中文 Chinese_CKJVSD-S.hbt Awaiting permission
Chinese CKJVSD/T 中文英皇欽定本上帝版 Chinese King James Version Shang-Di 繁體中文 Chinese_CKJVSD-T.hbt Awaiting permission
Chinese CUV/C 文理和合本中文聖經 Chinese_CUV-C.hbt Awaiting permission
Chinese CUV/S Chinese Union Version - Simplified with Strong's numbers Chinese_CUV-S.hbt Awaiting permission
Chinese CUV/T Chinese Union Version - Traditional with Strong's numbers Chinese_CUV-T.hbt Awaiting permission
Chinese Pinyin Romanized Chinese Chinese_Pinyin.hbt Awaiting permission
Croatian Croatian Croatian Bible translation Croatian_Croatian.hbt Awaiting permission
Czech CzeB21 Czech Bible 21 Czech_CzeB21.hbt Available
Dutch Statenvertaling Dutch Statenvertaling Dutch_Statenvertaling.hbt Available
English 20cNT Twentieth Century New Testament English_20cNT.hbt Awaiting permission
English AKJV (1999) America King James Version (AKJV). Public domain, November 1999 English_AKJV1999.hbt Available
English AKJV/PCE Authorised (King James) Version, Pure Cambridge Edition English_AKJVPCE.hbt Awaiting permission
English Anderson (1865) Anderson's 1865 New Testament English_Anderson1865.hbt Awaiting permission
English ASV (1901) American Standard Version of 1901 English_ASV1901.hbt Available
English BBE Bible in Basic English, 1949/1964 English_BBE.hbt Available
English Bishops (1568) Bishops' Bible of 1568 English_Bishops1568.hbt Awaiting permission
English Coverdale (1535) Coverdale Bible of 1535 English_Coverdale1535.hbt Available
English CPDV (2009) Catholic Public Domain Version - a new translation of the Latin Vulgate, using the Douay Rheims as a guide English_CPDV2009.hbt Available
English Darby A literal translation of the Old Testament (1890) and the New Testament (1884) English_Darby.hbt Available
English DRC The Holy Bible, translated from the Latin Vulgate, diligently compared with the Hebrew, Greek, and other editions in divers languages. NT 1582, OT 1609. English_DRC.hbt Awaiting permission
English ERV English Revised Version (1881-1885) English_ERV.hbt Awaiting permission
English Geneva (1587) Geneva Bible of 1587 English_Geneva1587.hbt Awaiting permission
English Godbey The Godbey New Testament English_Godbey.hbt Awaiting permission
English Haweis A Translation of the New Testament from the original Greek by Thomas Haweis 1795 English_Haweis.hbt Available
English KJV (1611) King James or Authroized Version: original edition of 1611 English_KJV1611.hbt Available
English KJV (1769) Authorized King James Version (KJV), 1769 English_KJV1769.hbt Available
English LEB (2012) Lexham English Bible Old & New Testaments English_LEB2012.hbt Awaiting permission
English LXXE (1851) English Septuagint (Brenton's) English_LXXE1851.hbt Awaiting permission
English Mace (1729) Daniel Mace New Testament English_Mace1729.hbt Awaiting permission
English OEBcw A Freely Available Version of the New Testament English_OEBcw.hbt Available
English OEBus A Freely Available Version of the New Testament English_OEBus.hbt Available
English RNKJV Restored Name King James Version English_RNKJV.hbt Awaiting permission
English SLT (1876) The Holy Bible Containing the Old and New Testaments; Translated Literally From The Original Tongues by Julia E. Smith English_SLT1876.hbt Awaiting permission
English Tanakh (1917) Jewish Publication Society Tanakh - 1917 English_Tanakh1917.hbt Awaiting permission
English Tyndale (1526) Tyndale Bible of 1526 English_Tyndale1526.hbt Available
English UKJV Updated King James Version (UKJV) English_UKJV.hbt Available
English VW (2008) A Voice in the Wilderness - 2008 English_VW2008.hbt Awaiting permission
English WEB (1997) The World English Bible is a 1997 revision of the American Standard Version of the Holy Bible, first published in 1901. English_WEB1997.hbt Available
English Webster The Holy Bible, containing the Old and New Testaments, in the common version, with amendments of the language, by Noah Webster English_Webster.hbt Available
English Wesley (1755) Wesley's New Testament 1755 English_Wesley1755.hbt Awaiting permission
English Weymouth (1912) Weymouth NT English_Weymouth1912.hbt Awaiting permission
English Worrell (1904) Worrell New Testament (1904) English_Worrell1904.hbt Awaiting permission
English Worsley (1770) Worsley's New Testament. 1770 English_Worsley1770.hbt Awaiting permission
English YLT (1898) Young's Literal Translation 1898 English_YLT1898.hbt Awaiting permission
Finnish KR (1642) Coco Pyhä Raamattu 1642 Finnish_KR1642.hbt Available
Finnish KR (1776) Kirkkoraamattu 1776 Finnish_KR1776.hbt Awaiting permission
Finnish KR (1933/38) Kirkkoraamattu 1933/38 Finnish_KR1933-38.hbt Available
French Crampon (1923) La Bible Augustin Crampon 1923 French_Crampon1923.hbt Awaiting permission
French French Creole French Haitian Creole Version French_Creole.hbt Awaiting permission
French French Darby French J.N.Darby translation French_Darby.hbt Awaiting permission
French L. Segond (1910) Version Louis Segond (LSG) (French), 1910 French_LSegond1910.hbt Available
French French Martin (1844) French Martin, 1844 French_Martin1844.hbt Awaiting permission
Georgian GeoNT New Testament of Our Lord Jesus Christ – “Sakataliko” version, XI century. Georgian_GeoNT.hbt Available
Georgian GeoNT (ASCII) New Testament of Our Lord Jesus Christ - “Sakataliko” version, XI century, with ASCII characters (GeoDumba font) Georgian_GeoNTASCII.hbt Awaiting permission
German Elberfelder (1871) Elberfelder Übersetzung von 1871 German_Elberfelder1871.hbt Awaiting permission
German Elberfelder (1905) German Darby Unrevidierte Elberfelder, 1905 German_Elberfelder1905.hbt Available
German Luther (1545) Luther translation (German), 1545 German_Luther1545.hbt Available
German Luther (1912) Luther translation 1912 German_Luther1912.hbt Available
German Menge Hermann Menge (1841-1939) Translation German_Menge.hbt Available
German Schlachterbibel (1951) Schlachter Bibel (German), 1951 German_Schlachterbibel1951.hbt Awaiting permission
German Textbibel (1911) Textbibel des Alten und Neuen Testaments - Emil Kautzsch, Carl Heinrich Weizsäcker, 1911 German_Textbibel1911.hbt Awaiting permission
Greek Φίλος (2003) Μετάφραση Σπύρου Φίλου - 4η έκδοση, 2003 Greek_Filos2003.hbt Awaiting permission
Greek Βάμβας Μετάφραση Νεόφυτου Βάμβα Greek_Vamvas.hbt Awaiting permission
Greek Βάμβας Πολ. Μετάφραση Νεόφυτου Βάμβα - Πολυτονικό Greek_VamvasP.hbt Awaiting permission
Greek Ancient GR/Alford The Greek Testament, by Henry Alford GreekAncient_Alford.hbt Awaiting permission
Greek Ancient GR/Beza Greek New Testament by Theodore Beza GreekAncient_Beza.hbt Awaiting permission
Greek Ancient GR/Byzantine Byzantine/Majority Text (2000) Greek NT with Strong's Numbers and parsing info GreekAncient_Byzantine.hbt Awaiting permission
Greek Ancient GR/Orthodox Greek New Testament with accents as it is used by the Greek Orthodox Church GreekAncient_ByzOrthodox.hbt Awaiting permission
Greek Ancient GRV Greek New Testament with Variants and Parsing Info (combines Textus Receptus, Scrivener, Byzantine Majority, Alexandrian/Critical in one text) Strong's numbers can be toggled with the S key (SHIFT+S to be hidden 'behind' the words) Morphology codes can be toggled with the M key (SHIFT+M to be hidden 'behind' the words) GreekAncient_GRV.hbt Available
Greek Ancient LXX Septuagint Old Testament GreekAncient_LXX.hbt Awaiting permission
Greek Ancient LXXa Ralph's LXX with accents and Greek New Testament with accents as it is used by the Greek Orthodox Church GreekAncient_LXXa.hbt Awaiting permission
Greek Ancient Greek (NA27) Greek New Testament (NA27) GreekAncient_NA27.hbt Awaiting permission
Greek Ancient Tischendorf Tischendorf Greek NT 1872, 8th edition - with Strong's Numbers and parsing info GreekAncient_Tischendorf.hbt Available
Greek Ancient WHa Westcott-Hort Greek NT with accents GreekAncient_WHa.hbt Awaiting permission
Greek Ancient WHsn Westcott-Hort with NA27/UBS4 variants (1881) Greek NT with Strong's Numbers and parsing info GreekAncient_WHsn.hbt Awaiting permission
Hebrew Aleppo Aleppo Codex Hebrew_Aleppo.hbt Awaiting permission
Hebrew HEBm Modern Hebrew Bible Hebrew_HEBm.hbt Awaiting permission
Hebrew Shoroshim Shoroshim Companion Tanakh Hebrew_Shoroshim.hbt Awaiting permission
Hebrew WLC Westminster Leningrad Codex Hebrew_WLC.hbt Awaiting permission
Indonesian ISH Indonesian Bahasa Seharihari Indonesian_ISH.hbt Awaiting permission
Indonesian ITB Indonesian Terjemahan Baru Indonesian_ITB.hbt Awaiting permission
Indonesian ITL Indonesian Terjemahan Lama Indonesian_ITL.hbt Awaiting permission
Italian IDB (1649) Italian Giovanni Diodati Bibbia 1649 Italian_IDB1649.hbt Awaiting permission
Italian IRB (1927) Italian Riveduta Bibbia 1927 Italian_IRB1927.hbt Awaiting permission
Korean Kor The Holy Bible: Korean Translation Korean_Kor.hbt Awaiting permission
Latin Vulgate Jerome's A.D. 405 Biblia Sacra Vulgata Latina (Latin Vulgate) Latin_Vulgate.hbt Awaiting permission
Malagasy Malagasy (1865) Malagasy Bible of 1865 Malagasy_Malagasy1865.hbt Available
Maori Maori Maori Bible Maori_Maori.hbt Awaiting permission
Persian OldPersian (1895) Persian Standard Bible of 1895 (Old Persian) Persian_OldPersian1895.hbt Awaiting permission
Polish PBG (1881) Polska Biblia Gdańska 1881 Polish_PBG1881.hbt Awaiting permission
Portuguese JFA-RA(Pt) Tradução de João Ferreira de Almeida (Versão Revista e Atualizada, grafia usada na Europa) (Pt) Portuguese_JFA-RA.hbt Awaiting permission
Portuguese JFA-RC(Pt) Tradução de João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. (Pt) Portuguese_JFA-RC.hbt Awaiting permission
Romanian Cornilescu Romanian Cornilescu Romanian_Cornilescu.hbt Awaiting permission
Russian OCS Old Church Slavonic Bible Russian_OCS.hbt Awaiting permission
Russian RST (1876) Russian Synodal Text 1876 Russian_RST1876.hbt Awaiting permission
Serbian SerCyr Holy Bible in Serbian in Cyrillic script Serbian_SerCyr.hbt Awaiting permission
Spanish R-Valera (1909) Spanish Reina-Valera, 1909 Spanish_RValera1909.hbt Available
Spanish RVG (2004) Spanish Reina Valera Gómez (palabras de Cristo en rojo), 2004 Spanish_RVG2004.hbt Awaiting permission
Spanish SS EE (1569) Spanish Sagradas Escrituras Version Antigua, 1569 Spanish_SSEE1569.hbt Available
Swedish Swedish (1917) Swedish Bible 1917 Swedish_Swedish1917.hbt Awaiting permission
Tagalog TAB (1905) Tagalog Ang Biblia 1905 Tagalog_TAB1905.hbt Available
Thai ThaiKJV Thai KJV Bible Thai_ThaiKJV.hbt Awaiting permission
Ukrainian UkrIO (1930) Ivan Ogienko Ukrainian Bible of 1930 Ukrainian_UkrIO1930.hbt Available
Vietnamese Viet (1926) Vietnamese Bible (1926) Vietnamese_Viet1926.hbt Awaiting permission

Available application interface language (TR) Files.
Embeded interface language: English and Bulgarian.
Налични TR файлове (език на интерфейса на програмата).
Вградени в програмата езици: английски и български.

Language
Език
Translator
Преводач
Last Change
Последна промяна
File
Файл
Note
Забележка
Bulgarian Generated by MatCrossBible 2019.11.01 Bulgarian.tr Full
English Generated by MatCrossBible 2019.11.01 English.tr FullMatCrossBible е опън сорс програма и като такава, НЕ МОЖЕ както правно, така и чисто технически да кодира и показва текстове на Библията, речници и коментари, защитени с авторски права, каквито са повечето.
В случай, че желаете да работите с текстове, които не са предоставени от MatCrossBible, ще трябва сами да се сдобиете с желания текст и сами да си съставите .hbt файл.
Това е много лесно, в предвид, че става въпрос за съвсем обикновен текстов файл (а не база данни) и би ви отнело само няколко часа с подходящ текстов редактор като Notepad++ за Windows или мултиплатформения MS Visual Studio Code.
Същото важи и за речниците и коментарите.
Поради тази причина, MatCrossBible е с ограничени възможности (заради правни ограничения), но е свободна програма за свободни хора.

MatCraft